Informatie ten behoeve van de Anbi- status:

 

Naam: Stichting kamermuziek Almelo

RISN/fiscaal nummer : 00.92.17.083

Post adres: Tusveld 20, 7627 NZ Bornerbroek

Bezoekadres: Theater Hof 88, Elisabethhof 4, 7607 ZD Almelo

 

Doelstelling: Het verzorgen van kamermuziekconcerten in Almelo, het kweken van belangstelling daarvoor, het geven van lezingen op het gebied van kamermuziek, het houden van bijeenkomsten waarop de belangstellenden zich kunnen bekwamen in het luisteren naar en het beoefenen van kamermuziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan: De Stichting Kamermuziek verzorgd kamermuziekconcerten in Almelo. De opbrengsten bestaan uit door de bezoekers betaalde entreegelden, bijdragen en giften van vrienden/donateurs en subsidies van rijks- en gemeentelijke overheden, alsmede sponsorgelden van het Almelose bedrijfsleven. Van ieder concert seizoen wordt een jaarverslag opgesteld door Accountantskantoor Mazars. Het vermogen wordt besteed aan de honoraria van de ensembles en alle daarmee samenhangende organisatie kosten.

 

 

Namen en functies van

de bestuurders: J.E.R.Ongering, voorzitter

                          H. Rakhorst, secretaris

                          J.J. de Wolff, penningmeester

                          J.J. Nieuwenhuis, programmeur

                          R. Holleman, web-master

 

De Stichting Kamermuziek Almelo heeft geen directie en/of medewerkers in loondienst.

 

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden, behoudens voor gemaakte onkosten.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 

in het concertseizoen 2016/2017 zijn net als in de voorgaande jaren van het bestaan van de Stichting Kamermuziek Almelo een achttal kamermuziekconcerten georganiseerd in kapel van Hof 88 in Almelo.

 

Financiele verantwoording    
     
BALANS 30-4-2017 30-4-2016
     
Activa:    
kortlopende vorderingen 3.975 1.453
liquide middelen 8.180 8.602
  ______ _______
  12.155 10.055
  ====== ======
Passiva:    
Stichtingskapitaal 10.851 6.935
overige schulden 1.000 1.800
overlopende passiva 305 1.320
  ______ ______
  12.156 10.055
  ====== ======
     
EXPLOITATIEREKENING 2016/2017 2015/2016
     
Baten:    
Opbrengsten concerten 9.905 8.126
Bijdrage van vrienden 830 1.024
Subsidies en sponsors 14.633 16.000
Giften en donaties 200 1.578
  _______ _______
  25.568 26.728
  ======== =======
Lasten:    
Honoraria ensembles 15.500 16.000
Algemene beheerskosten 6.167 7.466
  _______ ______
  21.667 23.466
  -------- --------
Exploitatieresultaat 3.901 3.313
  ======= ======