Informatie ten behoeve van de Anbi- status:

 

Naam: Stichting kamermuziek Almelo

RISN/fiscaal nummer : 00.92.17.083

Post adres: Tusveld 20, 7627 NZ Bornerbroek

Bezoekadres: Theater Hof 88, Elisabethhof 4, 7607 ZD Almelo

 

Doelstelling: Het verzorgen van kamermuziekconcerten in Almelo, het kweken van belangstelling daarvoor, het geven van lezingen op het gebied van kamermuziek, het houden van bijeenkomsten waarop de belangstellenden zich kunnen bekwamen in het luisteren naar en het beoefenen van kamermuziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan: De Stichting Kamermuziek verzorgd kamermuziekconcerten in Almelo. De opbrengsten bestaan uit door de bezoekers betaalde entreegelden, bijdragen en giften van vrienden/donateurs en subsidies van rijks- en gemeentelijke overheden, alsmede sponsorgelden van het Almelose bedrijfsleven. Van ieder concert seizoen wordt een jaarverslag opgesteld door Accountantskantoor Mazars. Het vermogen wordt besteed aan de honoraria van de ensembles en alle daarmee samenhangende organisatie kosten.

 

 

Namen en functies van

de bestuurders: J.E.R.Ongering, voorzitter

                         H. Rakhorst, secretaris

                         J.J. de Wolff, penningmeester

                         J.J. Nieuwenhuis, programmeur

                         R. Holleman, web-master

 

De Stichting Kamermuziek Almelo heeft geen directie en/of medewerkers in loondienst.

 

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden, behoudens voor gemaakte onkosten.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 

in het concertseizoen 2015/2016 zijn net als in de voorgaande 26 jaren van het bestaan van de Stichting Kamermuziek Almelo een achttal kamermuziekconcerten georganiseerd in kapel van Hof 88 in Almelo.

 

 Toelichting 2015/2016:

 

- De programmering voor 2016/2017 ( het 28e seizoen) is rond.

- De honoraria ensembles zullen circa € 16.000 bedragen.

- Voor publiciteit zal aan het adressenbestand het nieuwe programma per      post worden toegestuurd

 en zal het e-mail adressenbestand worden uitgebreid..

- Het stichtingskapitaal zal weer moeten toenemen tot €10.000, mede        gezien de nog steeds bestaande onzekerheid inzake toekomstige subsidies.

-Er zullen nieuwe sponsoren worden gezocht.