Informatie ten behoeve van de Anbi- status:

 

Naam: Stichting kamermuziek Almelo

RISN/fiscaal nummer : 00.92.17.083

Post adres: 

Bezoekadres: Theater Hof 88, Elisabethhof 4, 7607 ZD Almelo

 

Doelstelling: Het verzorgen van kamermuziekconcerten in Almelo, het kweken van belangstelling daarvoor, het geven van lezingen op het gebied van kamermuziek, het houden van bijeenkomsten waarop de belangstellenden zich kunnen bekwamen in het luisteren naar en het beoefenen van kamermuziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan: De Stichting Kamermuziek verzorgd kamermuziekconcerten in Almelo. De opbrengsten bestaan uit door de bezoekers betaalde entreegelden, bijdragen en giften van vrienden/donateurs en subsidies van rijks- en gemeentelijke overheden, alsmede sponsorgelden van het Almelose bedrijfsleven. Van ieder concert seizoen wordt een jaarverslag opgesteld door Accountantskantoor Mazars. Het vermogen wordt besteed aan de honoraria van de ensembles en alle daarmee samenhangende organisatie kosten.

 

 

Namen en functies van de bestuurders:

 

De Stichting Kamermuziek Almelo heeft geen directie en/of medewerkers in loondienst.

 

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden, behoudens voor gemaakte onkosten.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 

In het concertseizoen 2019/2020 zijn net als in de voorgaande jaren van het bestaan van de Stichting Kamermuziek Almelo een achttal kamermuziekconcerten georganiseerd in kapel van Hof 88 in Almelo.

 

Financiële verantwoording    
     
BALANS 30-04-2018 30-04-2019
     
Actief --------------- -----------
Vlottende activa:    
kortlopende vorderingen 2.839 174
liquide middelen 13.398 15.234,00
  _______ _________
  16.237 15.408
  ======== ========
Passief    
Stichtingskapitaal 10.417 10.453
Bestemmingsreserve 1.500 0
kortlopende schulden:    
overige schulden 1.450 0
overlopende passiva 2.870 4955
  _______ ________
  16.237 15.408
  ======= ========
     
EXPLOITATIEREKENING    
  2017/2018 2018/2019
Baten: ------------ ---------
Opbrengsten 22.576 27.307
  ----------- ---------
Lasten:    
Honoraria ensembles 15.300 20.050
Algemene beheerskosten 7.223 7.342
  ______ ________
  22.523 27.392
  -------- ---------
Saldo baten en lasten 53 -85
rentebaten 13 0
  ______ ________
  66 -85
Toevoeging/vrijval bestemmingsreserve 1.500 1500
kosten lustrumjaar   -1379
  ______ ________
Exploitatieresultaat -1.434 36
  ====== ========