Informatie ten behoeve van de Anbi- status:

 

Naam: Stichting kamermuziek Almelo

RISN/fiscaal nummer : 00.92.17.083

Post adres: 

Bezoekadres: Theater Hof 88, Elisabethhof 4, 7607 ZD Almelo

 

Doelstelling: Het verzorgen van kamermuziekconcerten in Almelo, het kweken van belangstelling daarvoor, het geven van lezingen op het gebied van kamermuziek, het houden van bijeenkomsten waarop de belangstellenden zich kunnen bekwamen in het luisteren naar en het beoefenen van kamermuziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan: De Stichting Kamermuziek verzorgd kamermuziekconcerten in Almelo. De opbrengsten bestaan uit door de bezoekers betaalde entreegelden, bijdragen en giften van vrienden/donateurs en subsidies van rijks- en gemeentelijke overheden, alsmede sponsorgelden van het Almelose bedrijfsleven. Van ieder concert seizoen wordt een jaarverslag opgesteld door Accountantskantoor Mazars. Het vermogen wordt besteed aan de honoraria van de ensembles en alle daarmee samenhangende organisatie kosten.

 

 

Namen en functies van de bestuurders:

 

De Stichting Kamermuziek Almelo heeft geen directie en/of medewerkers in loondienst.

 

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden, behoudens voor gemaakte onkosten.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 

in het concertseizoen 2018/2019 zijn net als in de voorgaande jaren van het bestaan van de Stichting Kamermuziek Almelo een achttal kamermuziekconcerten georganiseerd in kapel van Hof 88 in Almelo.

 

Financiele verantwoording    
     
BALANS 30-4-2017 30-4-2018
     
Activa:    
kortlopende vorderingen 3.975 3.839
liquide middelen 8.180 13.398
  ______ _______
  12.155 17.237
  ====== ======
Passiva:    
Stichtingskapitaal 10.851 12.917
overige schulden 1.000 1.450
overlopende passiva 305 2.870
  ______ ______
  12.156 17.237
  ====== ======
     
EXPLOITATIEREKENING 2016/2017 2017/2018
     
Baten:    
Opbrengsten concerten 9.905 7.655
Bijdrage van vrienden 830 392
Subsidies en sponsors 14.633 15.329
Giften en donaties 200 200
  _______ _______
  25.568 23.576
  ======== =======
Lasten:    
Honoraria ensembles 15.500 15.300
Algemene beheerskosten 6.167 7.223
  _______ ______
  21.667 22.523
  -------- --------
Exploitatieresultaat 3.901 1.053
  ======= ======