Informatie ten behoeve van de Anbi- status:

 

Naam: Stichting kamermuziek Almelo

RISN/fiscaal nummer : 00.92.17.083

Post adres: 

Bezoekadres: Theater Hof 88, Elisabethhof 4, 7607 ZD Almelo

 

Doelstelling: Het verzorgen van kamermuziekconcerten in Almelo, het kweken van belangstelling daarvoor, het geven van lezingen op het gebied van kamermuziek, het houden van bijeenkomsten waarop de belangstellenden zich kunnen bekwamen in het luisteren naar en het beoefenen van kamermuziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan: De Stichting Kamermuziek verzorgd kamermuziekconcerten in Almelo. De opbrengsten bestaan uit door de bezoekers betaalde entreegelden, bijdragen en giften van vrienden/donateurs en subsidies van rijks- en gemeentelijke overheden, alsmede sponsorgelden van het Almelose bedrijfsleven. Van ieder concert seizoen wordt een jaarverslag opgesteld door Accountantskantoor Mazars. Het vermogen wordt besteed aan de honoraria van de ensembles en alle daarmee samenhangende organisatie kosten.

 

 

Namen en functies van de bestuurders:

 

De Stichting Kamermuziek Almelo heeft geen directie en/of medewerkers in loondienst.

 

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden, behoudens voor gemaakte onkosten.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 

In het concertseizoen 2019/2020 zijn net als in de voorgaande jaren van het bestaan van de Stichting Kamermuziek Almelo een achttal kamermuziekconcerten georganiseerd in kapel van Hof 88 in Almelo.

 


 

Financiële verantwoording

 

 

 

 

 

BALANS

30-06-2019

30-06-2020

 

 

 

Actief

---------------

-----------

Vlottende activa:

 

 

kortlopende vorderingen

174

1.317

liquide middelen

15.234,00

15.463,00

 

_______

_________

 

15.408

16.780

 

========

========

Passief

 

 

Stichtingskapitaal

10.453

12.325

Bestemmingsreserve

0

0

kortlopende schulden:

 

 

overige schulden

0

0

overlopende passiva

4.955

4.455

 

_______

________

 

15.408

16.780

 

=======

========

 

 

 

EXPLOITATIEREKENING

 

 

 

2018/2019

2019/2020

Baten:

------------

---------

Opbrengsten

27.307

20.788

 

-----------

---------

Lasten:

 

 

Honoraria ensembles

20.050

14.297

Algemene beheerskosten

7.342

4.620

 

______

________

 

27.392

18.917

 

--------

---------

Saldo baten en lasten

-85

1.871

rentebaten

0

1

 

______

________

 

-85

 

Toevoeging/vrijval bestemmingsreserve

1.500

 

kosten lustrumjaar

 -1379

 

 

______

________

Exploitatieresultaat

36

1.872

 

======

========